Systém certifikácie ubytovacích zariadení na
vidieku v Nitrianskom samosprávnom kraji


Systém certifikácie ubytovacích zariadení na vidieku v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja bol úspešne etablovaný v roku 2013. Zavedenie systému do praxe však bolo len prirodzeným pokračovaním dlhodobého úsilia Nitrianskeho samosprávneho kraja motivovať podnikateľov vo vidieckom cestovnom ruchu ku skvalitňovaniu ich služieb a pomôcť im presadiť sa na trhu.

V roku 2013 bola Zastupiteľstvom NSK zriadená certifikačná komisia, ktorá má dôležitú rozhodovaciu právomoc v procese certifikácie ubytovacích zariadení. Postupne sa do organizácie procesu certifikácie zapájali i ďalšie subjekty: Regionálna rozvojová agentúra Nitra (administratívne zabezpečenie), audítori kvality. Boli schválené viaceré významné dokumenty, o ktoré sa fungovanie systému certifikácie opiera (štatút a rokovací poriadok certifikačnej komisie) a zavedené viaceré finančné i nefinančné nástroje podpory certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku. Medzi žiadané finančné nástroje patria najmä nenávratné finančné príspevky na podporu neinvestičných aktivít certifikovaných zariadení, ktoré poskytuje Nitriansky samosprávny kraj každoročne od roku 2015, v súlade s platnými všeobecne záväznými nariadeniami. 

Ďalšie informácie nájdete na stránke:  http://ubytovanienavidieku.sk/