Systém certifikácie ubytovacích zariadení na
vidieku v Nitrianskom samosprávnom kraji


Systém certifikácie ubytovacích zariadení na vidieku v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja bol úspešne etablovaný v roku 2013. Zavedenie systému do praxe však bolo len prirodzeným pokračovaním dlhodobého úsilia Nitrianskeho samosprávneho kraja motivovať podnikateľov vo vidieckom cestovnom ruchu ku skvalitňovaniu ich služieb a pomôcť im presadiť sa na trhu. Už v období rokov 2008 – 2010 prebiehal prieskum vo viac ako 100 ubytovacích zariadení vo vybraných obciach okresov NSK (Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany, Nové Zámky, Komárno, Levice a Šaľa). 

Cieľom prieskumu bol audit kvality služieb ubytovacích zariadení na vidieku, ktorý sa zameriaval predovšetkým na existujúcu vybavenosť ubytovacích zariadení, stravovacích zariadení, ponuku doplnkových služieb poskytovaných prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia, personálne zabezpečenie poskytovaných služieb, formy distribúcie produktu, cenovú politiku zariadení, spätnú väzbu na zákazníka, dopravnú dostupnosť zariadení a rozvojové zámery majiteľov podnikov. Výsledkom prieskumu bolo získanie zásadných informácií o existujúcej vybavenosti a službách poskytovaných ubytovacími zariadeniami a nastavenie systému certifikácie, ktoré zohľadnilo existujúci stav na trhu ubytovacích služieb. Pri zostavovaní základných pravidiel systému certifikácie autori zároveň vychádzali zo skúseností krajín, ktoré podobné systémy hodnotenia kvality majú zavedené už viac rokov (Francúzsko, Nemecko, Švajčiarsko). Etablovanie certifikačného systému NSK znamenalo zabezpečiť jeho funkčnosť organizačne a finančne. Preto v roku 2013 bola Zastupiteľstvom NSK zriadená certifikačná komisia, ktorá má dôležitú rozhodovaciu právomoc v procese certifikácie ubytovacích zariadení. Postupne sa do organizácie procesu certifikácie zapájali i ďalšie subjekty: Regionálna rozvojová agentúra Nitra (administratívne zabezpečenie), audítori kvality. Boli schválené viaceré významné dokumenty, o ktoré sa fungovanie systému certifikácie opiera (štatút a rokovací poriadok certifikačnej komisie) a zavedené viaceré finančné i nefinančné nástroje podpory certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku. Medzi žiadané finančné nástroje patria najmä nenávratné finančné príspevky na podporu neinvestičných aktivít certifikovaných zariadení, ktoré poskytuje Nitriansky samosprávny kraj každoročne od roku 2015, v súlade s platnými všeobecne záväznými nariadeniami. 

Ďalšie informácie nájdete na stránke:  http://ubytovanienavidieku.sk/